Nama-nama al Quran

Badruddin az Zarkasyi menyebutkan 55 nama bagi al Quran dalam kitabnya al Burhan. Majduddin Fairuz Abadi pula menyebut 93 nama dalam kitabnya Basoir Zawit Tamyiz. Sedangkan Soleh al Bulaihiy menyebut 46 nama dalam kitabnya al Huda wal Bayan fi Asmail Quran. Secara...

Mengenali Al Quran

Al Quran adalah kalam Allah seperti mana yang tertulis dalam mushaf al Quran, bukan makhluk. Allah turunkan ke atas Nabi Muhammad SAW yang memiliki kekuatan I’jaz dengan pada lafaz dan maknanya. Seseorang dinilai beribadah kerana membacanya, telah sampai kepada umat...